Fortellinger fra
Luksefjell og nabobygdene

 
   
    Minner fra Grenland4

Minner fra Grenlandsområdet nr.4
Kapitler fra landssvikoppgjøret i Skien og Porsgrunn - rettreferat fra injuriesaken mot Aasulv Holte

Pris: 95 kr.

 

Forord:


Kapitler fra landssvikoppgjøret i Skien og Porsgrunn – rettsreferat fra injuriesaken mot Aasulv Holte

Den såkalte Holte-saken ble ført for lagmannsretten i Arendal juni 1951. Bakgrunnen for saken var en rekke provoserende beskyldninger som den tidligere politibetjenten Aasulv Holte hadde uttalt til pressen om politiet. Han hadde også uttalt seg om Hjemmefronten, påtalemyndigheten og privatpersoner i Skiens- og Porsgrunns-distriktet. Det kuliminerte da Holte i et lengre intervju i Dagbladet 20. desember 1949 kom med uttalelser om at det var forhold myndighetene skjulte for offentligheten. Holte ytret seg slik:

”Jeg sitter inne med opplysnin­ger som gir berettiget mistanke om
at det er foregått alvorlige forbrytelser i Skiens-distriktet, og at politiet og hjemmefronten har gått sammen om å dekke disse forbrytelsene. Det er ingen tvil om at myndighetene søker å dysse ned dette sakskomplekset av alle krefter, og gjennom flere år har jeg kjempet for å få forholdene etterforsket. Når det gjelder NS-oppgjøret ved kammeret har en politimann uttalt at det er så store og betydningsfulle krefter som står bak det at begynner en å røre ved disse ting, vil en være ferdig.”

Uttalelsene vakte harme hos folk i distriktet. Statsadvokat Cappelen mente at Holtes oppfatning av virkeligheten bar preg av vrangforestillinger. Cappelen stilte krav om at riksadvokaten måtte begjære injuriesak mot Holte. Og injuriesak ble det.

Da injuriesaken kom opp i retten, var i artikkelen i Dagbladet (se side  5) et av tiltalepunktene mot Holte. Rettsaken var komplisert og omfattende. Dokumentene i saken veide nær 30 kg, og 60 – 70 personer var innkalt som vitner.

Tiltalte Aasulv Holte (1898-1953) kom opprinnelig fra Drangedal. Etter noen år som kriminaljournalist, gikk han over i politiet etter anbefaling av sorenskriver Sigurd Jensen som han senere kom på kant med. Da krigen kom til Norge i 1940, gikk Holte inn i motstandsbevegelsen, og han ble arrestert i august 1940. Han tilbrakte bl.a. et halvt år på Grini, og ble sluppet fri i oktober 1942.

Etter frigjøringen var Holte ansatt ved Skien politikammer, og det var på den tiden spiren til hele Holte-saken startet.

I 1940 hadde hele politikorpset meldt seg inn i NS, men etter frigjøringen fikk mange av NS-politifolkene fortsette i sine stillinger. Dette likte ikke Holte, og han tok alternativet til at det ble nedsatt et granskingsutvalg som etterforsket den enkelte politibetjents virke under krigen. Seks politifolk ble frakjent sine stillinger, men de anket avgjørelsen – den såkalte politisaken – og de seks ble frikjent. Dette tok Holte tungt. Tungt ble det også da han ikke ble forfremmet til politioverbetjent.

Holte var kjent for å være en dyktig politimann og uredd i sin opptreden. I årene etter krigen fremsatte han følsomme utsagn om personers habilitet under krigen, og han stilte en rekke spørsmål om politiets og Hjemmefrontens handlinger både under og etter krigen. Det gjaldt bl.a. Alfred Hansen-saken – NS-politimannen som etterforsket landssviksaker. I retten tok han opp den såkalte Batzer-saken, hvor Holte beskyldte etterretningssjef Kjell Batzer for å ha underslått tusenvis av kroner av midler som var gitt til Hjemmefronten. En annen påstand fra Holtes side var at det var foregått korrupsjon under landssviksaken mot Henry Gonsholt. Videre hevdet Holte at to polititjenestemenn ved Skiens politikammer var Abwehr-agenter – arbeidet for tyskerne.  Holte trakk også frem likvidasjonen av to norske Østfrontsoldater på Mofjellstulen i slutten av april 1945. Han mente at saken var dårlig etterforsket og rapporten var forfalsket. Så var saken om de såkalte Gestapo-pengene som ble oppbevart på leiren på Vallermyrene. Pengene forsvant under en transport til Oslo.

Etter 20 dager i retten ble Holte dømt til å erklære alle beskyldningene for døde og maktesløse, og han ble idømt en bot på 500 kr.

Rettsreferatet er hentet i fra avisa Varden juni 1951.

 

 

Innhold:

 

1.dag

”Hvis ikke Holte passer seg vil han bli likvidert av Hjemmefronten”, skal Erling Solberg ha uttalt etter krigen til en politikonstabel i Skien

Tungt skyts fra begge sider i Holte-saken for lagmannsretten i Arendal.

 

2. dag

Likfunnet i Gjerpen i 1945 – det sentrale punktet i Holte-saken

Mystisk at nybegynnere fikk de vanskelige spionsakene i Porsgrunn, framholder Holte som fortsetter å rette kritikk mot disposisjonene innen politiet

 

3. dag

Kjell Batzers garantiflom til politifolkene i Skien-distriktet ble tilsidesatt, hevdet tidligere viserikspolitisjef Olav Svendsen i Holte-saken

 

4. dag

Jens Dahle avsanner kategorisk at likvidasjon er foretatt etter frigjøringen

Men skal likevel to Oslo-gutter forklare seg om likvidasjonen?

Ingen trusler, men krav fra Milorg, sier politimester Nærum

 

5. dag

Måtte milorgguttene spytte på Batzer for å komme inn i Skien-politiet?

Det var Holtes feil at det ble strid i Skiens-politiet

Vi i Hjemmefronten ble forfulgt, ikke Holte, sier Helge Lindholm

 

6. dag

Nye beskyldninger fra Holte mot fremtredende embetspersoner

”Sorenskriver Jensen lot seg pådytte en oppfatning av Batzer”

Politimester Skjelver beskyldt for dårlig etterforsking med overlegg

 

7. dag

Holte nekter å oppgi hvem han har fått Morios rapport av

Nye opplysninger om Hirdens alarmkalender kullkaster de tidligere

Blekeli: Kalenderen en morsomhet, satt opp av Barmann Jensen uten at vi visste det

 

8. dag

”Holte og jeg bitre venner,” erklærer stortingsmann Løberg

Bebudet flere nye injuriesaker når denne saken er avgjort

Morio ville ingenting si om sine kontakter i Telemark

 

9. dag

Sedelighetsforbryteren hevnet seg på politifullmektig N.N. ved hjelp av Morio

Uhyggelige detaljer om bevisfabrikasjon på Akers etter krigen

 

10. dag

Bombe i Holte-saken

Politifullmektig Vinje hadde notater fra avlytting av en samtale mellom politimester Skjelver og statsadvokat Nordgaard

Sjikane, sa retten. Vinje utleverer sine notater – etterforsking innledet.

 

11. dag

Politimester Wegner overveide å bryte rettsmøte om Gonsholt-saken, misfornøyd med sorenskriver Haugens ledelse

Dramatisk vitneprov av politifullmektig Tharaldsen i lagmannsretten

Batzer i retten: Tapte 1000 kr på krigen – men er glad for jeg har gjort min innsats

 

12. dag
Svart piano spøker i Holte-saken

Har du et svart piano? ble Berrefjord spurt av Tharaldsen

Da tre Wernisch-rapporter forsvant fra Landsvikkontoret i Porsgrunn og da Kjell Batzer sa til Ewald Kihle: ”Jeg håper du spionerer for oss”

 

13. dag

Jeg må skulle: Hvem er korrupt? Jeg har god samvittighet, og jeg tror ikke Holte kan bevise at det er foregått korrupsjon ved Telemark Politikammer,” sier politimester Skjelver

 

14. dag

Tar saken mot Holte en uventet vending i dag?

Vi Holte kreve ny saksbehandling?

 

15. dag

Jeg står ikke som et barn og svarer med enstavelsesord, sier Holte

Amper tone, retten får en hard nøtt å knekke på ordlyden av tiltalen

 

16. dag

Morio ligger under bjelkene av Holtes sammenraste tempel

Holte har brukt likvidasjonssaken i spekulasjon, sier statsadvokat Nordgaard

Orddans, svart magi, elektrisk øye og mye mer i prosedyren

 

17. dag

Sannheten skal fram, har vært Holtes ledetråd, sier forsvareren

Holte: Avgjørelsen i Vabø-saken som et spyd gjennom meg

 

18. dag

Holte fortsetter sine anklager

Han er som en Visjinski i Sikkerhetsrådet, sier aktor. Men legger til: Holte har på mange måter kjempet tappert

Prosedyren slutt

 

19. dag

Aasulv Holte funnet skyldig i alle tiltalens seks punkter

Påstand om 1000 kr i bot, subsidiært 7 dagers fengsel

Aktor: Jeg er ikke blind for den menneskelige tragedie i saken

 

20. dag

Aasulv Holte ble dømt til 500 kroner i bot for sine beskyldninger

Alle beskyldningene erklært for å være døde og maktesløse

Holte synes å ha en sterkt utviklet rettferdighetssans, sier retten