Fortellinger fra
Luksefjell og nabobygdene

 
   
    Minner fra Grenlandsområdet nr.8

Minner fra Grenlandsområdet nr.8
Politisaken i Skien-granskingen og rettsaken mot NS-polititjenestemennene

Pris: 95 kr.

 

Innhold:

    
   I etterkrigsårene var det en spesiell sak som opptok skiensfolk, nemlig politikorpsets medlemskap i Nasjonal Samling under krigen. Allerede den 12. oktober 1940 valgte nesten 100 % polititjenestemennene, som et av de første politilag i landet, om å melde seg kollektiv inn i NS.

   Dette var en skjebnesvanger avgjørelse som etter hvert skapte splid – uvennskap i politikorpset og sviktende anseelse hos publikum.

Polititjenestemennene hevdet etter krigen at beslutningen om gå inn i NS, var presset fram av en lokal leder som opptrådte på vegne av Hjemmefronten i Skien. Andre lokale hjemmefrontledere var imot innmeldelsen fordi den stod i strid med sentralledelses politiske linje.

   Ved krigens slutt – i maidagene 1945 – gav rikspolitisjefen ordre om at alle polititjenestemennene, i Norge, som hadde vært medlem av NS, skulle suspenderes fra tjenesten. Politisjefen i Skien etterkom ikke denne ordren og lot tjenestemennene ved politikammeret fortsette i sine stillinger inntil en individuell gransking var gjennomført.

   Flere granskinger ble igangsatt uten at dette førte til suspensjoner av politimennene. Til slutt bad rikspoliti-sjefen ansettelsesrådet ved Skien politikammer etterforske politimennenes forhold til NS. Ansettelsesrådet la fram sin vurdering den 24. september 1946. (Del 1 i heftet). Under sterk dissens var rådet kommet frem til at 12 av de 16 politifolkene ved Skien politikammer skulle avskjediges.

   De 12 suspenderte polititjenestemennene anket avgjørelsen til Justisdepartementet som utsatte suspensjonene til den en endelig avgjørelse ble truffet – av departementet eller ved en rettsavgjørelse.

   Av de 16 politimennene som fikk sakene sine undersøkt, ble altså fire godkjente av ansettelsesrådet, to politikonstabler – Yngvar Andersen og Nils Venstøp ble godkjente av Justisdepartementet, og fire politifolk ble av uvisse grunner ikke reist sak mot. Spørsmålet var nå om de seks politikonstablene: Andreas Gjærland, Ivar Horrigmo, Peder Walle, Ingebreth Bjerva, Nils Kvale og Fritz Bohlin skulle fortsette i eller få stillingene tilbake. Saken mot de seks polititjenestemennene kom opp i Skien byrett 7/3 1948. (Del 2 i heftet.)

 

 

Innhold

 

Del 1

 

Ansettelsesrådet legger fram sin beslutning

 

Innmeldingen i NS skjedde med Hjemmefrontens samtykke

 

Ansettelsesrådet protokoll

Politikorpset stilling var av avgjørende betydning for milorgs arbeide

 

Tilleggsprotoll av mindretallet – Einar Skagen og Hermann Hansen

 

Overbetjent Aasulf Holte anke til departementet

 

Politisaken i Skien av tidligere formann i granskingsnemnda, Carl Bonnevie

 

Har politimesteren unnlatt å fremlegge alle opplysninger?

 

 

Del 2

 

Rettsaken innledes 8. mai 1948

 

De saksøkte polititjenestemennene

 

Aktors redegjørelse

 

Skienspolitiet gikk aktivt inn i NS

 

Hjemmefrontens forhold til politiet

 

Kom godkjenning etterpå?

 

Forsvareren har ordet

 

Politiet var i god tro

 

De løfterike maidagene

 

De saksøkte avgir sin forklaring

 

Vitneforklaringen

 

Brevet fra Nygaardvold

 

Politisaken opp til doms

 

Dommen